FAMILIE VAN SANTEN

Naar INDEX
Naar familie de Klerk
Naar kwartierstaat van Santen-Griffioen

De oudste leden van "onze" familie "van Santen" zijn terug te vinden vanaf ongeveer 1600 in Scherpenzeel(Gld).
Vermoedelijk komt de familie oorspronkelijk uit XANTEN aan de Rijn in Duitsland omdat de naam er naar kan verwijzen.
Waar deze stad thans ligt was indertijd een Romeinse legerplaats, waar in 300 n.chr.soldaten van het z.g. Thebaische Legioen, die christenen waren, om hun geloof door de legerleiding werden gedood. De hele cohort bestaande uit 330 man onder leiding van Victor, de toenmalige cohortenleider, kwam om. Later ontstond er op deze plaats een stad, die in 864 naar deze martelaren genoemd werd met de naam Sanctos= Heiligen. Later werd deze naam zoals op oude kaarten te zien is veranderd in Santen en tenslotte in Xanten.
De beroemde Dom in Xanten werd naar de naam van de cohortenleider Victor de "Victor`sdom" genoemd.
In de nationale telefoongids staan bijna 1000 nummers "van Santen", waarvan de families kunnen teruggaan naar Xanten ,maar ook afkomstig kunnen zijn uit de Franse plaats "Saintes", waarvan de naam hetzelfde betekent.
De hier beschreven familie "'van Santen" heeft een zegelwapen, dat door Jan van Santen 1726-1810 (VE in de Genealogie van Santen), als Schepen van Scherpenzeel gebruikt is in een acte d.d. 2 september 1778 (RAG)

Het wapen beeldt bovenin een groot huis uit (de familie had geen boerderij, maar woonde in een burgerhuis tegenover de kerk). Onder in het wapen wordt links een druiventros en rechts een korenaar afgebeeld. Met welk recht het wapen voorzien is van een kroon is niet bekend, wellicht wegens ambtelijke dienst.

Publicatie's over onze familie "van Santen" door A.van Santen zijn:
1."Genealogie "van Santen afkomstig uit Scherpenzeel 1600- heden" Middelburg 1992 (exemplaren zijn aanwezig in het RAG en het CBvG).
In dit boek wordt onze familie "vanSanten" beschreven van 1600 tot heden met documenten, foto's en byzonderheden voorzover deze traceerbaar bleek.
2.Een artikel in "Oud Scherpenzeel" blad van de Vereniging "0ud Scherpenzeel " jg 1991 3 juni pg 11/12, onder de titel”Goede zorg voor moeders begrafenis , maar….” Daarin wordt de inhoud van de acte, waarin het wapen voorkomt, aldus beschreven:
Op 2 september 1778 stappen vier volwassen kinderen, waarvan twee geassiteerd door hun echtgenoot naar Schout Gerrit Maarssen van Seumeren en Schepenen Jan van Santen en Piet Willemsen Druyf van de heerlijkheid Scherpenzeel.
Zij willen een akte laten opmaken i.v .m. de toestad van hun moeder Geertjen van Maenen , weduwe en boedelhoudster van wijlen hun vader Jan Wagensveldt.
Zij waren van mening dat hun moeder door hoge ouderom en wegens verval van krachten eerlang niet anders de dood heeft te verwachten.
Daarom willen zij zich - omdat moeder meer schulden als goederen hebbende - garant stellen voor de kosten van de begrafenis van hun moeder maar nadrukkelijk afstand nemen van de erfenis, die slechts bestond uit schulden .
De acte is voorzien drie zegels, waarvan het bovengenoemde zegel van Jan van Santen er een is. Dat deze voorzien is van een kroon is opmerkelijk, want de twee andere zegels hebben dit niet.
3.Een artikel in "Gens Nostra" van de Nederlandse Genealogische vereniging NGV 51ste jg 1996 pg 427/428 onder de titel: "Het "echte" wapenzegel van de Scherpenzeelsefamilie van Santen "
Aanvankelijk werd een door Dr A.Kleyn beschreven wapen als het echte wapen van de familie beschouwd, zoals het door hem gepubliceerd werd op een door hem samensgestelde Wapenkaart nr 28 in Gens Nostra ( zie Gens Nostra jg 1961)
Door H.M. van Woudenberg ,medewerker va de vereniging “Oud Scherpenzeel” werd in het RAG de orginele acte gevonden, waarop het orginele wapen voorkomt , waardoor het boven genoemde wapen gewijzigd moest worden in dit orginele wapenzegel. .
4.Het volledige overzicht van alle tot nu toe bekende afstammmelingen van Cornelis Jansen van Santen, Laekenkoopman te Scherpenzeel in 1610 is te vinden op http://www.rvvz.demon.nl/santenkraam/Scherp/index.html. Aanvulligen en verbeteringen graag naar het emailadres rvvz@orange.nl van Ir R.F. van Veldhuyzen van Zanten, die de door mij verzamelde gegevens in zijn grote verzameling van families met de naam "van Santen" en "van Zanten"heeft opgenomen.
5.Een uitvoerig genealogisch overzicht van alle in Scherpenzeelwoonachtig gebleven leden van de familie van Santen werd door de Verening “Oud Scherpenzeel” samengesteld door H.M van Woudenberg is te vinden op:
http://oudscherpenzeel.nl/os/genea_vansanten.htm

Hieronder wordt alleen de rechtreekse afstamming gevolgd vanaf de ons het verst bekende vòòrvaders.

I.Cornelis Jansen van Santen zn. van Jan van Santen , van hem is slechts bekend dat hij Hofpacht betaald heeft in 1578 aan de familie Westerholt, Heer van Scherpenzeel
Laekencoper
, deze beroepsomschrijving werd aan zijn naam toegevoegd ter onderscheiding van anderen t.w. Cornelis Jansz Woldeman en Cornelis Jan Antoniz Schoemaker (!)
Hieruit blijkt dat zijn hoofdberoep was.
1610 werd Lidmaat, 1626. Diaken, 1627 Ouderling. 1628 tot 1636 wordt meerdere malen als Schepen van Scherpenzeel genoemd.
Zij woonden ten oosten van de kerk aan de noordzijde van de straat te Scherpenzeel
:
tr: Jantgen Jans ovl 1639. van hen is slechts èèn kind bekend: Aelbert Cornelissen van Santen II

II.Aelbert Cornelissen van Santen zn v. I
1643 Schepen van Scherpenzeel 1646 Diaken, 1650 Ouderling
gb Scherpenzeel ovl Scherpenzeel 10 05 1674
tr(1) Renswoude 1643: Reyertje Adriaanse van Langelaar d.v.Aryaen Matensen van Langelaar won op de hofstede"Rouwe Hofstede"
tr(2) :
Geertje Jacobsd van Roecholt
Zij kregen 8 kinderen, waaronder Cornelis Aelbertsen van Santen IIIA en Jacob Aelbersen van Santen IIIB.

IIIA. Cornelis Aelbertsenvan Santen zn v II uit 1e huwelijk, stamvader van de eerste tak .
1685-1733 Onderschout van Scherpenzeel, 1685 Leenbode ,1688, Lidmaat, 1689 Diaken.Hij koopt met de zoon van zijn broer Albert Jacobsen van Santen (IVB) op 18 04 1711 een stuck genaamd "GrootScherpenzeel" gelegen a.d. oostelijke uitweg v h dorp voor F10000 van de Joncvrouwen Maria en Agatha Foeyt. Op 22 02 1712 vrijwaart Olivier Hackvoort deze verkoop(in deze acte wordt Maria van Wetselaar genoemd).Op 01 03 1712 volgt een verdeling van het goet"GrootScherpenzeel' plaats tussen de "van Santen's " en H.W.Westerholt,heer van Scherpenzeel, die eveneens een deel van "Groot Scherpenzeel" gekocht heeft. Op 29 07 1712 vindt de belening plaats door JhrA.v.d Vliert, Stadhouder v.d.Lenen van de Heerlijkheid Scherpenzeel.
gd Scherpenzeel 20 01 1650 ovl verm 26 07 1737
tr(1) Scherpenzeel 24 12 1679:
:Gerritje van Nimwegen
tr(2) Vorden 28 09 1684:Marietje van Wetselaar op huyse Hacfort te Vorden .gd Waalse Kerk Leiden 1656 d.v.AbrahamWetselaar en Maria de Latre
Zij hadden 8 kinderen, waarvan Aelbert Cornelissen IVA zonder nakomelingen en Jacob Cornelissen IV B die deze familietak voortzet en een dochter J Cornelissen van Santen, die trouwde met haar neef Aelbert Jacoben van Santen IV.C 1678-1766 , die de tweede familietak voortzet, die hier niet verder wordt vermeld.
Opvallend is de relatie van de familie van Santen met de adelijke familie van Scherpenzeel, want hij trouwt in 1684 op hun kasteel Hacfort. Ook Ds van der Steen, de dominee van Scherpenzeel, trouwt in 1681 op huize Hacfort met Margarita Savarij. Beide vrouwen woonden op Huize Hacfort.
Vermoedelijk waren zij niet in dienstbetrekking, want zij kwamen beiden uit welvarende families. Vader van Wetselaer was Lakenkoopman in Leiden en de kans bestaat, dat de ouders Saverij verwant waren aan een juweliersfamilie in Maasatricht
Hoe nauw bovendien ook de zakelijke belangen tussen de familie”van Santen” en de Heer van Scherpenzeel waren blijkt uit het feit, dat bij de koop van Groot Scherpenzeel zowel de H.W.Westerholt Heer van Scherpenzeel als de familie”van Santen” betrokken zijn ; zij kopen ieder de helft.
Opvallend is ook het grote bedrag, 10.000,00 gulden, dat door Cornelis Aelbertsen en zijn neef, Albert Jacobsen, zoon van zijn broer Jacob Aelbertsen, kon worden betaald. Waar dit familiekapitaal vandaar is gekomen is onduidelijk, al zijn er wel enige aanwijzigigen.
In ieder geval hebben zij geld verworven door de verkoop van drie morgen land in Klein Lambalgen in 1711, wellicht t.b.v. van de aankoop van het deel van Groot Scherpenzeel.
Een andere aanwijzing is misschien te vinden in het feit, dat in de koopacte van het deel van Groot Scherpenzeel nadrukkelijk zijn vrouw Marijtje van Wetselaer wordt vermeld met de toevoeging ” van huize Hacfort” . Dit zou kunnen wijzen op een inbreng van geld door haar, die als dochter van de Leidse Lakenkoopman Abraham Wetselaar niet onbemiddeld zal zijn geweest.
Groot Scherpenzeel wordt het eerst genoemd in een acte van 22 11 1342 en omvatte:
a) Het Huis en 2 morgen Gelders Leen ten Sutohense Recht
b) De Kerk en diverse landerijden Utrechts Leen ten Zutphense Recht
c) De Heerlijheid met het Gericht.
De hier beschreven koop betreft de onder b genoemde landerijen.

IIIB.Jacob Aelbertsen van Santen ook een zoon van II uit 1e huwelijk is stamvader van een tweede tak
1679/1680 Diaken en verantwoordelijk voor de boekhouding van de diaconie, door zijn overlijden in 1661 doet zijn vrouw voor hem rekening en verantwoording over 1660 (uniek dat een vrouw dit mag doen in die tijd!)
gd Scherpenzeel31 08 1651 ovl Scherpenzeel 13 04 1661
tr Scherpenzeel 2009 1674: JacobjeGoossens Verhoef d.v Goosen Hendriksz Verhoef.
Zij erfde 1/2 morgen land v h Stichtse tijnsgoet Coudijs
Zij hebben 4 kinderen, waarvan Aelbert van Santen IVC

IVB.Jacob Cornelissen van Santen z.v. IIIA uit 2e huwelijk
Man van Leen
beleend met de Geerhoek en de lege kamp van "Groot Scherpenzeel" hij woonde na zijn huwelijk eerst in de Schoutensteeg in Utrecht en later de Zandstraat 1720 en 1721.
Daarna woonde hij op de Holevoet op’t Sticht, later in de Agterstraat te Scherpenzeel
gd Scherpenzeel 05 03 1690
tr Scherpenzeel 21 08 1718:Kuniera Willemsen van Koudijs won o d Holevoet onder Woudenberg gd Scherpenzeel 25 12 1695 d v CornelisWillemsen van Coudijs en Marijtje Hendcrickjen van Geijtenbeek
Zij hebben 10 kinderen, waarvan Kornelis van Santen VA en Rutger van Santen VB, die deze famielijn voorzet

IV.C.Aelbert Jacobsen van Santen z.v. IIIB 0nderschout,Schepen,Buurmeester ,Kerkmeester van de Geref.Kerk van Scherpenzeel en Schoenmaker te Scherpenzeel gd Scherpenzeel 08 09 1678
Hij trouwt Scherpenzeel 17 10 1717 met zijn nicht Jantje Cornelissen van Santen d.v. IIIA Cornelis Aelbertsen van Santen (zie boven) .
Deze familietak wordt voorgezet met hun zoon:
Jacob Aelbertsen VC ,terwijl de tweede zoon Cornelis Aelbersen geen nakomelingen had en hun derde broer Jan Aelbersten ongetrouwd bleef. Hij was degene, die met het wapenzegel zegelde
De familielijn van Aelbert Cornelissen van Santen IVA wordt hier verder niet weergegeven

VB. Rutger van Santen z.v. IVB
Meester Timmerman
te De Bilt(Utr), opvolger van schoonvader van Bosveld, Schepen van Oostbroek en De Bilt(Utr) 1786 ,Commissarisv.d.Ontfang van de 100ste Penning 1794, leenman beleend met "Geitenbeek"(zie Mr P.H.Damsté:Bevolking en Bebouwing van de Bilt in 1795 bld 28)
gd Scherpenzeel 13 04 1738 ovl De Bilt 28 03 1825
tr De Bilt 03 05 1779:Gerritje van Bosveld gd DeBilt 02 03 1760 d.v Rutger van Bosveld en Hendrika Spelt
Met Rutger van Santen onstaat een DE BILTSE TAK omdat Rutger van Santen Scherpenzeel gaat verlaten en zich vestigt in De Bilt (Ut). De reden van zijn vertrek is zijn huwelijk met Gerritje van Bosveld en het kunnen overnemen van het timmermansbedrijf van zijn schoonvader Rutger van Bosveld
Rutger van Santen woonde met zijn gezin in de Dorpstraat later genummerd nr 1 en3, waar achter in de steeg woningen waren voor het personeel.
Zij hadden 11 kinderen, waarvan Jacob van Santen VIA, Rutger van Santen VIB, Hendrik van Santen VIC en Gijsbertus van Santen VI D de familie voortzetten.
Met Jacob van Santen VIA gaat deze familielijn hier verder

VIA.Jacob van Santen z.v.VB
Meester Timmerman
te De Bilt, verbouwde het Schoolhuis (zie Mr P.H.Damsté :Uit het verleden van de Bilt, 1960)
gb De Bilt 27 02 1780 ovl De Bilt 27 11 1861
tr De Bilt 18 06 1809:Henderijntje
Takken gb De Bilt 08 1790 d.v. Jan Takken en Gijsbertha Bos
Zij hadden 9 kindereen, waarvan de oudste Rutger van Santen VIIA

VIIA.Rutger van Santen z.v. VIA
Timmermanspatroon in Breukelen
gb De Bilt 17 06 1812 ovl Breukelen 23 10 1854
tr Breukelen 18 02 1837:Clazina Maria Nederhorst gb Breukelen 11 09 1814 d.v Hendrik Nederhorst en Fenna van Binsbergen. Na zijn overlijden hertrouwde Cazina Maria Nederhorst in 1855 met Hendrik van de Grampel, waarbij zij nog twee zonen van de Grampel kreeg.
Met Rutger van  Santen ontstaat de BREUKELSE TAK doordat hij naar Breukelen verhuist , terwijl zijn andere broers in De Bilt blijven wonen.
Zij hadden 9 kinderen, waarvan de jongste Dirk Jacobus VIIID

VIIID
.Dirk Jacobus van Santenz.v. VIIA
Timmermanspatroon opvolger van vader met zaak in de Brugstraat te Breukelen
gb Breukelen 23 06 1853 ovl Breukelen 05 03 1928
tr Breukelen 26 01 1877:Antje
Griffioen gb Breukelen 22 12 1855 ovl Breukelen 11 10 1894 d.v. Hendrik Griffioen en Neeltje Hardenbol (uit zijn tweede huwelijk, haar vader trouwde vier maal).
Dirk Jacobus , wiens vader stierf toen hij twee jaar was, trouwt met Antje Griffioen, die als vijf- jarige haar moeder die ook jong stierf, verloren had. Zij was opgevoed door Arie Ketel en zijn vrouw in Moordrecht, een familielid ? daar haar vader nog twee maal trouwde.
Helaas mocht zij zelf ook niet oud worden, want zij overleed op 38e jarige leeftijd.
Zij gingen wonen in de Brugstraat in een huis, waarin een galanterie-winkeltje was verbonden.Daar tegenover was de timmermanswerkplaats.
Na het overlijden van zijn vrouw op jonge leeftijd hertrouwde hij niet, maar bleef 33 jaar weduwnaar.De huishouding en het winkeltje werden verzorgd door Trijntje Bakker, die als 16 jarige reeds als hulpje in het gezin was gekomen. Zij heeft later een koninklijke onderscheiding gekregen voor langdurige arbeid , want na het overlijden van Dirk Jacobus van Santen op 75 jarige leeftijd, diende zij nog vele jaren in Rijswijk bij de familie van den Berg, waaraan twee van zijn kinderen (Marie en Arie) door huwelijk verbonden waren.
Reeds> voor zijn overlijden droeg hij de zaak over aan zijn jongste zoon en naamgenoot Drik Jacobus.
Met zijn zwager Leendert Griffioen bezat hij enkele huisjes dichtbij de brug in Breukelen o.a. Keizerrijk, die later in eigendom overgingen naar zijn kinderen.


Dirk Jacobus van Santen en Antje Griffioen

Kinderen:
1.Clazina Maria van Santen gb Breukelen 29 03 1878 ovl Breukelen .. 03 1944 tr Breukelen 27 07 1904 :Hermanus van den Berg(Manus)Broodbakkerspatroon in de Kerkstraat te Breukelen z.v.Dirk van den Berg Hoofdonderwijzer te Rijswijk en Caroline Johanna van der Linden .(Hij is een broer van Geertruida Maria van den Berg, die trouwde met Arie van Santen , een broer van zijn vrouw Clazina Maria van Santen) .
Zij kregen vier zoons van den Berg:
1.Dirk van den Berg gb
Breukelen 23 06 1905 ovl 's Gravenhage1935 Brood en Bankelbakkerspatroon in "s Gravenhage
tr 's Gravenhage 19 07 1933: Katharina König(Kãthi) gb Duitsland 22 09 1908 ovl 's Gravenhage 23 02 1990;
zij kregen 3 kinderen. van den Berg.
2.Anton Dirk van den Berg gb Breukelen 27 08 1909 ovl Breukelen?
Broodbakker te Breukelen, opvolger van vader van den Berg; tr Louise Tweeboom : kregen geen kinderen.
3.Carl
Johan van den Berg (Carel) gb Breukelen 18 061910 ovl USA 1959 Vertegenwoordiger Holland-Amrika-lijn in New York:
tr
New York1937: Geertruida Audier(Truus) gb 's Gravenhage 15 06 1910; zij kregen 2 kinderen van den Berg
4.Cornelis van den Berg (Cees) gb Breukelen 23 09 1918 ovlNieuwegein 06 06 2000 Werkz in de autobranche
tr 1942: Jantje Hospes(Jannie) gb Lemmer 19 081919 ovl Nieuwegein 1997 zij kregen 7 kinderen van den Berg.

2.IXF Hendrik van Santen(Hein) Schilderspatroon in de Kerkstraat 1 te Breukelen,Commandant van de Vrijwillige Brandweer
gb Breukelen 23 10 1880 ovl Breukelen 12 03 1955
tr Abcoude 30 10 1913:Jannetje
Hogervorst(Jans) gb Abcoude 01 09 1894 ovl Mijdrecht 13 02 1969 .
Zij kregen vijf kinderen:
1.Bertha van Santen gb Breukelen 01 11 1915 ovl Breukelen 0804 1918
2.XF.Cornelis
van Santen (Cor) gb Breukelen13 09 1917 ovl Amsterdam 17 12 1990 , Sigarenhandelaar, Makelaar te Amsterdam
tr Amsterdam 30 05 1940:Trijntje Koning (Tine) gb Maarsen 23 10 1918; zij kregen 2 kinderen van Santen.
3.Bertha Antje van Santen (Bep) gb Breukelen 23 10 1920
Verpleegster tr Breukelen 22 05 1942:Willem van Vulpen
gb Nieuwersluis 1915
ovl Breukelen 21 10 1970 Schilderspatroon in Breukelen opvolger van schoonvader;
zij kregen 3 kinderen.van Vulpen.
4.Dirk Jacobus van Santen gb Breukelen 30 10 1926 ovl Amsterdam 16 01 1996
Technisch Opzichter bij Bouw enWoningtoezicht Amsterdam tr Amsterdam 15 12 1953: JannetjeVerbruggen
gb Amsterdam 2011 1920 ov l Amsterdam 11 02 2011;
zij kregen 2 kinderen van Santen..
5.Janna van Santen gb Breukelen 12 01 1931 ovl Breukelem 2511 1957
Verpleegster tr Breukelen 1952: Hermanjanse Muis ; zij kregen èèn zoon Hans Muis

3.Arie van Santen Sr gb Breukelen 10 11 1882 volgt IXG

4.IXH. Dirk Jacobus van Santen Timmerman-aannemer opvolger van vader in timmermanszaak in de Brugstraat te Breukelen later Koster v d Hervormde Kerk te Breukelen gb Breukelen 21 09 1885 ovl Utrecht 08 07 1959
tr Breukelen 13 04 1916: Johanna Maria Halstein(Anna) gb Breukelen 1892 ovl Breukelen 13 10 1952 d.v.Halstein Slagerspatroon te Breukelen.
Zij kregen 3kinderen:
1.Dirk Jacobus van Santen gb Breukelen 29 08 1917 ovl Utrecht 06 12 1973
Boekhouder
tr Utrecht 06 08 1947:
NeeltjeNaomi Lamens gb Zaandam 1917 ovl Breukelen 15 01 1991, Zij kregen een dochter
2.Marretje van Santen (Miep) gb
Breukelen 19 04 1920 ovl Utrecht 01 04 1976 Verpleegster tr Breukelen 01 05 1947::DirkCornelis Habben Jansen gb Wilnis 1917 ovl Harmelen 08 04 2000 Werkz Verzekeringsmaatschappij zij kregen èèn zoon Habben Jansen.
3.Antje Maria van Santen gb Breukelen 28 06 1924 ovl Tenerife 04 12 1996 Marva tr Breukelen ? :WillemA Mayer Luitenant Kolonel KL Commandant 334Transport Squadron b d Luchtverdediging te Katwijk
Zij kregen 4 kinderen Mayer.

IXG.Arie van Santen z.v.VIIID

gb Breukelen 10 11 1882 ovl 's Gravenhage 31 08 1974
Bij de naamgeving had hij volgens de traditie Rutger naar zijn grootvader Rutger van Santen ( VIIA ) moeten heten. Zijn ouders weken daarvan af en noemden hem Arie om daar mee Arie Ketel uit Moordrecht, een familielid van zijn moeder Antje Griffioen, te eren, die veel voor haar betekend had na het jong overlijden van haar moeder Neeltje van Santen-Hardenbol. Helaas overleed zijn moeder Antje Griffioen ook zeer jong.
In zijn persoonlijk leven overkwamen hem grote verliezen
H
un
eerste kind Dirk Jacobus(Dicky) overleed nog geen jaar oud aan kroep.
Na drie jaar huwelijk overleed zijn eerste vrouw aan longontsteking na kou gevat te hebben op de tram naar Rijswijk, waar haar ouders woonden.
Carolina Johanna (Lien),genoemd naar grootmoeder van den Berg, was uiterst zwak door de zg Engelse ziekte. Na het overlijden van haar moeder werd zij door haar grootmoeder Caroline Johanna van Berg en een inwonende dochter, die onderwijzeres was, in Rijswijk opgevoed en bleef daar tot het overlijden van haar grootmoeder, op grond van een belofte van haar vader!. Zij was 16 jaar toen zij hij haar vader en zijn tweede vrouw kwam wonen.
In zijn tweede huwelijk met Hendrika Sophia de Klerk (Fie) overleed zijn tweede dochter Antje, genoemd naar haar jong overleden grootmoeder Antje Griffioen, ook zeer jong op bijna 21 jarige leeftijd.
Deze verliezen hebben veel invloed op zijn leven gehad.

Banketbakkerspatroon in de Obrechtstraat 83.85 's Gravenhage
A|rie van Santen Sr bleef niet in zijn geboorteplaats Breukelen, zoals zij zuster Marie, die met bakker van den Berg trouwde en zijn broer Hein , die een schilderszaak overnam en zijn jongste broer Dirk, die de aanemerszaak van zijn vader enige jaren voortzette. maar zocht het elders.
Hij koos voor het banketbakkersvak, dat in die tijd scherp onderscheiden werd van het gewone bakkervak. Eerst leerde hij het gewone bakkersvak bij bakker E.J Roskam in de Brugstraat in Breukelen, maar volgde daarna de opleiding tot banketbakker bij een gernomeerde banketbakkerszaak in Utrecht. Omdat hij graag een eigen zaak wilde beginnen nam hij in 1911 de banketbakkerszaak van de heer Zwaan in de Obrechtstraat 85 in’s Gravenhage over.
De zaak was wat verlopen en hij heeft de zaak nieuw leven ingeblazen zodat het een bloeiende zaak werd met bij de overdracht van de zaak tien mannen en vrouwen als personeel onder de naam Maison A. van Santen.
De specialiteit was zoute krakelingen .De zaak was daarom bekend in heel de stad en hij leverde zelfs aan Koningin Emma.
Bijzonder waren de zendingen naar het buitenland o.a. Duitschland maar ook naar Nederlands Indie waarheen boterletttes en kerstkransen in dichtgesoldeerde blikken werden gezonden.
Naast de bakkerspatroon waren er 4 bakkers, twee loopjongens 3 winkelmeisjes en 1 huishoudelijke hulp.
In 1930 moest hij om gezondheidsreden de zaak verkopen aan de heer Spijker (rechts vooraan zittend op onderstaande afscheidsfoto van de zaak.).

Afscheid van de banketbakkerszaak 1930

Vermeldenswaard is nog, dat hij bij de loting voor de militaire dienst tot grote hilariteit van zijn medegenoten nr 1 trok.
Hij deed dienst tijdens de spoorwegstaking in 1903 en werd opgeroepen met de mobilsatie tijdens de eerste wereldoorlog.
Hij verkreeg hier later voor het zg Mobilisatiekruis.
Hij mocht zeer oud worden en bleef daarbij geestelijk zeer helder tot hij overleed op bijna 92 jarige leeftijd nadat zijn tweede vrouw op 84 jarige overleden was. Zij waren bijna 50 jaar getrouwd.

tr (1) Rijswijk 26 04 1911:GeertruidaMaria van den Berg (Truus) Modiste met een dameshoedenzaak in de Anna Paulonastraat in Den Haag, zij ging naar Parijs voor de nieuwtje mode. De grote spiegelkasten uit haar zaak gingen mee naar de woning van haar man. gb Rijswijk 13 02 1976 ovl 's Gravenhage 12 01 1916 d.v. Dirk van den Berg Hoofdonderwijzer te Rijswijk en Carolina Johanna van der Linden (zij is een zuster van Hermannus van den Berg, die trouwde met Clazina Maria van Santen zie bij nr 1)

Kinderen eerste huwelijk:
1.Dirk Jacobus van Santen (Dicky) gb 'sGravenhage 18 021912 ovl 's Gravenhage 30 10 1912
2.Carolina Johanna van Santen (Lien) Apothekersassistente gb 's Gravenhage 15 12 1913 ovl IJsselstein 29 05 1996 tr Rijswijk 19 10 1959: Jan Boonstra Rijksambtenaar gb Amsterdam 18 02 1910 ovl 's Gravenhage 10 06 1984 z.v.Dirk Boonstra en Johanna Cornelia van Beek

tr (2) Scheveningen 13 08 1920: Hendrika Sophia de Klerk(Fie)
gb 's Gravenhage 04 08 1885 ovl 's Gravenhage 12 02 1970 d.v. Arie de Klerk Timmerman, Aannemer
Tekenlerares MO ,schilderde vooral bloemen.Voor haar broers en zusters maakte ze schilderijen o.a. bij hun huwelijk. Voor haar zoon maakte ze in 1938 nog èèn keer een schilderij van zonnebloemen.

Opvallend is dat deze zakenman tot twee keer trouwde met een kunstzinnige vrouw: eerst een modiste en later een schilderes met culturele belangstelling.

Arie van Santen Sr en Sofie de Klerk


Kinderen tweede huwelijk:
1.Arie van Santen Jr (noemnaam Eddy) gb 's Gravenhage25 05 1921 volgt XH

2.Antje van Santen(noemnaam Ans) Secretaresse gb 's Gravenhage 28 12 1925 ovl 's Gravenhage 17 12 1946 bgr in familiegraf op Nieuw Eijkenduinen in ’s Gravenhage.
De voornaam Antje kreeg zij als herinnnering aan haar jong gestorven grootmoeder Antje Griffioen. Helaas stierf ook zij zeer jong op bijna 21 jarige leeftijd vermoedelijk aan leverkanker.
.


Het hele gezin bij veertig jaar huwelijk van Arie van Santen en Sophie de Klerk in 1960

XH. Arie van Santen Jr (noemnaam Eddy) z.v. IXG
Bij de naamgeving werd hij niet Arie genoemd naar zijn vader Arie, maar naar de vader van zijn moeder Arie de Klerk. Omdat zijn moeder 3xArie teveel vond (haar vader: Arie, haar man: Arie en haar zoon: Arie) bedacht zij een andere noemnaam voor hem, waarbij zij op een idee werd gebracht door haar beste vriendin Geertje de Mos, die getrouwd was met haar lievelingsboer Chris de Klerk. Ook zij moesten hun oudste zoon Arie noemen naar de voornaam van zijn grootvader Arie de Klerk, maar zij voegden er de naam van zijn andere grootvader de Mos aan toe: Domincus, zodat hij voortaan A.D. de Klerk heette. Zijn moeder bedacht voor hem daarom de noemnaam: Addy op zijn engels uitgesproken als Eddy
Omdat zijn moeder Sophie van Santen-de Klerk dit een mooie naam vond gaf zij deze noemnaam: Eddyòòk aan haar zoon Arie van Santen Jr. Met deze voornaam zou hij voortaan doot het leven gaan al bleef Arie natuurlijk zijn eigenlijke voornaam!
Al jong was er het plan hem dominee te laten worden, vooral gestimuleerd door zijn inwonende grootmoeder de Klerk. Ook zijn moeder zag dit wel zitten, want het bakkersvak vond zij te zwaar voor hem nadat hij in 1933 zijn milt was weggenomen in verband met ernstig trombositen tekort.
Hoewel hij duidelijk een bèta-mens was, ging hij daarom naar het ’s Gravenhaags Christelijk gymnasium en studeerde na 8 jaar af, waardoor hij aan de Universiteit mogen gaan studeren,Maar om te mogen studeren moest men eerst in de door de NSB geleide Arbeidsdienst. Omdat hij dit niet wilde, kon hij slechts clandestien college’s van de theologische faculteit aan de Rijks Universiteit Utrecht gaan volgen. In het voorjaar 1943 werd de universiteit echter op last van de bezetter gesloten en was regulier studeren niet meer mogelijk. Met medewerking van de hoogleraren kon hij echter thuis studeren en af en toe tentamina afleggen bij de hoogleraren thuis.
Toen het echter te gevaarlijk werd, ontmoette hij bij de intrede van Ds Wim de Hoest, getrouwd met zijn nicht Frederiek Bliek de Noord-Hollandse predikant Ds Wim Nell uit Oudkarspel .Deze maakte hem attent gemaakt op de mogelijkheid om het godsdienstonderwijzerdiploma te gaan halen, waardoor hij als geestelijke vrijgesteld zou zijn voor oproepen om in Duitsland te moeten gaan werken. Hij behaalde dit diploma in 1944 en werkte daarna mee in de gemeente Oudkarpsel van deze predikant.
In 1944 moest deze predikant met zijn gezin echter onderduiken en werd hem gevraagd het gemeentewerk waar te nemen tot aan het einde van de oorlog.
Omdat hij nu maar alleen in de pastorie woonde gaven zijn ouders toestemming om te trouwen met Caroline Teeling, die hij had leren kennen, wat ook door de ouders van Caroline werd toegestaan, wat toen nog voorwaarde was om te kunnen trouwen.
De huwelijkssluiting vond uit veiligheidsoverwegingen plaats in een particulier woonhuis van een bevriende familie. In de trouwacte staat “wegens ziekte van de bruid aan huis voltrokken! Door de oorlogssituatie konden de ouders Vn hen beiden hierbij niet aanwezigf zijn De kerkelijke inzegeing vond in alle stilte plaats in de Grote Kerk te Alkmaar door Ds J.H.Klein Wassink
Eerst na de bevrijding kon hij zijn studie in Utrecht voortzetten en afsluiten. Daarna kon hij op 6 October 1946 officieel Hervormd Predikant in de gemeente Akersloot worden.

Theologisch student -Godsdienstonderwijzer Oudkarspel-Noordscharwoude Warmenhuizen 1944-1945, Zuid Scharwoude1945.
Hervormd Predikant ( thans Protestantse Kerk Nederland PKN) te Akersloot 1946-1949 , Sneek(VH) 1949-1952 , Drachten 1952-1961, Middelburg (Koorkerkgemeente) 1961 -1975, Hilversum (NBP/VH) 1975-1982
Leraar Godsdienst en Kennis van het Culturele leven en Maatschappijleer (KCML) aan de Rijkskweekschool te Drachten 1952-1961, idem Middelburg 1961-197( thans: Pedagogische Academie)
gb 's Gravenhage 25 05 1921 tr Langedijk(NH) 27 07 1944:

Caroline Teeling
Volgde de HBS en wilde daana naar de Kweekschool. Daar dit niet werd toegestaan volgde zij de opleiding aan de Rotterdamse Huisschool totHuishoudkundige 1940,
Zij maakte daar het bombardement mee in meidagen van 1940
Hoezeer de kweuze voor de Kweekschool juist was geweest, bleek toen zij als
Godsdienstonderwijzeres kon lesgeven in IKOS’verband op de OLS Rijksleerschool van de Rijkskweekschool en de OLS Arneburch te Middelburg 1967-1975,
Door haar hoofdleidster zijn van de vrijzinnige zondagsschool in Middelburg werd zij gevraagd als scribent en later als eind-redacteur van het landelijke vrijzinnige zondagsschoolblad de"De Kandelaar"( NVVZ ) 1977-1986,
Zij was docente Handvaardigheden o.a. Hindeloperschilderen en Kantklossen in Maartensdijk e.o.
Docente Italiaans ZVU Middelburg 1985-1998
gb Almelo 08 03 1920 d.v. Anthony Theres Jacobus Teeling Bankdirecteur te Alkmaar en districtsdirecteur voor Noord Holland en Hermanna Margaretha Rappold; zij wonen in Middelburg

Caroline en Eddy van Santen-Teeling in 2004 (60 jaar getrouwd)
Zij kregen 6 kinderen, zie INDEX, waarvan de laatste twee voor hun geboorte overleden bleken te zijn.

Uit privacy overweging worden naar genealogisch gebruik de verdere gegevens van de kinderen en hun nageslacht niet op deze website gepubliceerd.